مطالب مرتبط:

سنگ تهداب یک شفاخانه صد بستر در سمنگان گذاشته شد

ایبک (پژواک،١٢حوت ١٣٩٥): براى نخستين بارکارساخت يک شفاخانه يکصد بسترازطريق سکتورخصوصى درشهرايبک ولايت سمنگان آغ...

مطالب اخیر