مطالب مرتبط:

طنز: احوالی از رهبران…

- استاد سیاف مریض شد و رفت شفاخانه و دوستدارانش گفتند استاد مثل جوان هجده ساله کاملا خوب است اما استاد نیاز شدی...

مطالب اخیر