مطالب مرتبط:

زیان 70 میلیون دالری بازرگانان پاکستانی

از رهگذر بسته شدن گذرگاه های مرزی میان افغانستان و پاکستان در 12 روز گذشته بازرگانان پاکستانی 70 میلیون دالر زی...

مطالب اخیر