مطالب مرتبط:

د برېښنايي پېژندپاڼو ستونزوه حل او ولسمشر توشیح کړه

باالاخره د برېښنايي پېژندپاڼو پر وړاندې پراته خنډونه له مخې لرې او د د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د ۶ مادې د ت...

مطالب اخیر