مطالب مرتبط:

طرح گنجانیدن واژۀ افغان به عنوان ملیت در تذکرۀ الکترونیکی توشیح شد

رییس جمهور افغانستان طرح تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس را با گنجانیدن واژۀ افغان و مشخصات فردی در شناس‌نامه‌های الکترونیکی توشیح کرد.

مطالب اخیر