مطالب مرتبط:

رییس جدید دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شد

پس از انتقادهایی که در تاخیر گزینش رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات از سوی این کمیسیون مستقل و نهادهای ناظر انتخابات صورت گرفت، سرانجام رییس جمهور غنی یک تن را برای این سمت برگزید.

مطالب اخیر