مطالب مرتبط:

چرا حکومت قادر به حفظ و کنترل خاکش نیست؟

مقاله اداره بازرسي آمريکا براي بازسازي افغانستانسيگار در گزارش تازه خود مي گويد که حکومت افغانستان تنها بر درصد خاک کشور کنترل دارد براساس اين گزارش، حکومت از حدود ولسوالي در سراسر کشور کنترل

مطالب اخیر