مطالب مرتبط:

دو دختر ۱۱ و ۱۶ ساله در هرات هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفتند

دو دختر ۱۱ و ۱۶ ساله در هرات هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفتند

مطالب اخیر