مطالب مرتبط:

احمد ضیاء مسعود از تلاش برای ایجاد بی ثباتی سیاسی …

احمد ضیاء مسعود، نماینده ویژه رییس جمهور اشرف غنی در امور اصلاحات و حکومت داری خوب با ابراز این مطلب از تمامی گروه ها و احزاب سیاسی در کشور می خواهد که برنامه های اصلاحی شان را به دولت پیشنهاد نموده و در مواردی که حکومت ناتوان است، انتقاد سازنده داشته باشند

مطالب اخیر