مطالب مرتبط:

جستجوی افغان‌های ناپدید شده در مسیر اروپا

صدها خانواده افغان برای یافتن رد بستگان خود که در مسیر اروپا ناپدید شده‌اند، به جستجوی اینترنتی روی آورده‌اند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وبسایتی را برای تسهیل پیدا کردن ناپدیدشدگان راه انداخته است

مطالب اخیر