مطالب مرتبط:

خیمه‌های تحصن به هدف عدالت خواهی برای زنان افزایش یافته است

خیمهlrmهای تحصن برای عدالت خواهی در شهر کابل افزایش یافته و معترضین در این خیمه ها می گویند که حکومت به خواست های آنان چندان توجهی نکرده است این خیمهlrmها بخاطر ادام

مطالب اخیر