مطالب مرتبط:

زنان به جایگاه اصلی شان در افغانستان دست خواهند یافت

رئیس اجرایی کشور یک بار دیگر تعهد سپرد که حکومت زمینه را فراهم می‌کند تا زنان به جایگاه اصلی شان در افغانستان دست یابند

مطالب اخیر