مطالب مرتبط:

وضعیت سینما ها کشور بدتر از تصور است

در سینماهای کشور فلم هایی به نشر برسد که با ارزش ها باورها و فرهنگ جامعه افغانستان همخوانی داشته باشد

مطالب اخیر