مطالب مرتبط:

نورستان تنها سه آموزگار لیسانس در مضامین ساینسی دارد

از مجموع ۱۳۷۸ آموزگارِ ولایت نورستان تنها سه آموزگار در مضامین ساینسی مدرک لیسانس دارند و از این شمار ۴ درصد در این مضامین صرفاً دارای تحصیلات نیمه‌عالی هستند

مطالب اخیر