مطالب مرتبط:

شهرداری بلخ از مردم خواست با آنها در قسمت پاکی شهر همکاری کنند

شهردار مزارشریف در نشست خبری از کارکردهای ۶ ماهه خویش گفت و افزود مسؤلیت شهروندان است که در قسمت پاکی شهر با ریاست شهرداری همکاری کنند

مطالب اخیر