مطالب مرتبط:

نقش زنان در فساد اداری کمتر از مردان نیست

موسسه برابری برای صلح و دموکراسی، با انجام یک تحقیق تازه در مورد رابط میان فساد اداری و کارمندان زن و مرد در افغانستان، می‌گوید که نقش زنان کارمند در فساد اداری در مقایسه با نقش مردان کارمند کمتر نیست

مطالب اخیر