مطالب مرتبط:

داعش ابزاری در دست قدرت های بزرگ است

گزارش ها حاکی از شروع فعالیت های داعش در افغانستان است این در حالی است که جامعه جهانی و کشورهای غربی اعلام مبارزه با این گروه کرده اند

مطالب اخیر