مطالب مرتبط:

عبدالرحیمزی: روی برنامه انکشاف ملی افغانستان کار شده‌است

وزارت مالیه افغانستان می گوید در ادامه آماده گی ها برای کنفرانس بروکسل روی برنامه انکشاف ملی افغانستان کار کرده است اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادی

مطالب اخیر