مطالب مرتبط:

شنبه سیاه کابل

شهر کابل روز آغازین هفته گذشته را بار دیگر با رنگ خون خاتمه بخشید و شاهد روز سیاه سنگین و مرگبار دیگری بود؛ روزهایی‎که پایان ندارد و تاکنون بارها تکرار شده است

مطالب اخیر