مطالب مرتبط:

هیئت طالبان در تلاش جلب حمایت چین؟

گروه طالبان در تلاش اند تا هم‌کاری چین را در زمینۀ حمایت از این گروه برای ادامۀ جنگ افغانستان جلب نمایند

مطالب اخیر