مطالب مرتبط:

وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار را رد کرد

وزارت دفاع افغانستان گزارشی سیگار یا سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان را رد می کند که گفته است در جریان چهار ماه مخالفان مسلح دولت کنترول پنج درصد خاک این کشور را از حکومت بدس

مطالب اخیر