مطالب مرتبط:

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد ایجاد شد

ریاست جمهوری افغانستان می گوید که هدف از ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد این است تا حاکمیت قانون و مبارزه با فساد به سطح ملی صورت گیرد شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهو

مطالب اخیر