مطالب مرتبط:

افزایش بازگشت مهاجران از پاکستان به افغانستان

ریاست امور مهاجرین ننگرهار از افزایش درصدی بازگشت مهاجران در یک ماه اخیر از پاکستان به افغانستان خبر داد

مطالب اخیر