مطالب مرتبط:

دولت افغانستان طی یک سال کنترل ۵ در صد از خاک کشور را از دست داده است

در این گزارش آمده است دولت افغانستان از مجموع ۴۰۰ منطقه تحت کنترلش، طی یک سال گذشته ۱۹ منطقه، معادل ۵ درصد از کل خاک کشور را از دست داده است وطالبان توانسته اند بر این مناطق حاکم شوند

مطالب اخیر