مطالب مرتبط:

خواستند که میان قوم هزاره نفاق اندازند

داعش هزاره های افغانستان را تهدید به حملات تروریستی بیش از حمله اسد کرده است اما دلیل این حملات بر یک قوم خاص و یک مذهب خاص در افغانستان چه می تواند باشد؟ حکومت افغانستان چقدر خواهد توانست که از این حملات جلوگیری کند؟ آیا حمله اسد را نیز این گروه ترتیب داده است؟

مطالب اخیر