مطالب مرتبط:

ضرورت بیان حقیقت

مقاله بعد از رويداد خونين دوم اسد، فضاي اجتماعي افغانستان به شدت متشنج است پست هاي شهروندان کشور در فضاي مجازي بازتاب تنش هايي است که در درون اجتماع در حال جريان است و هر روز نيز بيشتر مي شود همه انگشت

مطالب اخیر