مطالب مرتبط:

ترکیې د ۹۹ ډګروالانو رتبې جنرالۍ ته لوړې کړې

د ترکیې پوځي عالي شورا د وسله والو ځواکونو ۹۹ ډګروالانو رتبې جنرالۍ ته لوړې کړې او ۴۸ جنرالان یې تقاعد کړي، خو د وسله وال پوځ مشرتابه کې یې کوم بدلون نه دی راوستلی

مطالب اخیر