مطالب مرتبط:

فراخبر: تلاش‌های حکومت در مبارزه با فساد اداری

نهاد های مبارزه با فساد اداری می‌گویند که حکومت، به پرونده‌های بزرگ فساد درکشور، باید بی درنگ رسیده گی کند و فساد پیشه گان را به کیفر برساند

مطالب اخیر