مطالب مرتبط:

کمیسیون ها برای شانه خالی کردن از مسوولیت است

تجربه نشان می دهد که هرگاه فاجعه و جنایتی در افغانستان رخ می دهد دولت افغانستان برای شانه خالی کردن از پذیرش مسوولیت و برای به انحراف کشاندن افکار عمومی کمیسیون می سازد

مطالب اخیر