مطالب مرتبط:

آمریکا: تسلط دولت افغانستان برخاک این کشور کاهش یافته است

پیام آفتاب دولت آمریکا اعلام کرد که دولت افغانستان در دوره چهارماهه جنوری تا می جدی ۹۴ تا حمل ۹۵ تسلط یا نفوذ خود را بر تقریباً پنج درصد خاک خود از دست داده است

مطالب اخیر