مطالب مرتبط:

جنبش روشنایی؛ نهاد ناآرام رهبری

دو دستگی و دوگانگی شدید حاکم بر فضای سیاسی جامعه شیعه افغانستان، شکاف های عمیق و ناخواسته ای را ایجاد کرده که ترمیم، بازسازی و بهبود آن سال ها زمان نیاز دارد

مطالب اخیر