مطالب مرتبط:

امریکا؛ منجی داعش و داعش، پروژه بدنام سازی اسلام!

تجربه جنگها در سوریه و عراق نیز به وضوح اثبات کننده بهره برداری ابزاری امریکا از نیروهای تروریستی به خصوص داعش در آن کشورهاست؛ چرا که هر زمان گروههای تروریستی از سوی ارتش و جنگجویان مردمی عراق و سوریه در منگنه قرار می گیرند و خطر آن می رود که بکلی از میان بروند، امریکا با طرح و نقشه ای مزورانه به کمک تروریستها می شتابد و آنها را از مهلکه نجات می دهد؛ تا در مقاطع دیگر از آنان به عنوان اهرم های فشار علیه دولتهای عراق و سوریه و سایر رقبای خویش، بهره برداری کند

مطالب اخیر