مطالب مرتبط:

خواست دولت تبدیل شدن افغانستان به کشور صادراتی است

اشرف غنی در جلسه شورایعالی اقتصاد افغانستان با بیان اینکه که هدف ما در گام نخست کاهش واردات است، گفت ما می‌خواهیم افغانستان به سوی خودکفایی رفته و در نهایت به یک کشور صادراتی مبدل گردد

مطالب اخیر