مطالب مرتبط:

تصویب هشت قرارداد به ارزش ۳۵۰ میلیون افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

نشست کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را به ارزش ۳۵۰ میلیون اف...

مطالب اخیر