مطالب مرتبط:

رهبران جنبش باید با حکومت هماهنگ می شدند

مردم درافغانستان برای هر کاری باید شرایط خاص افغانستان را در نظر بگیرند

مطالب اخیر