مطالب مرتبط:

رد فرمان، خواسته ناحق کمیشنران بوده است

گفته می شود کمیشنران انتخابات برای اینکه در جایگاه خود باقی بمانند کمپاین های مختلفی برای رد فرمان تقنینی انجام دادند

مطالب اخیر