مطالب مرتبط:

وقوع انفجار در شهر کابل

هنوز ماهیت این انفجار مشخص نیست اما خبرها از زخمی شدن یک پولیس در این انفجار حکایت دارند

مطالب اخیر