مطالب مرتبط:

د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه کارنامې به تاریخ هېرې نه کړي

پخواني ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان د پخواني پاچا او ملت د بابا اعلیحضرت محمد ظاهر شاه کارنامې به تاریخ هېرې نه کړي

مطالب اخیر