مطالب مرتبط:

مردپنجاه ساله با دخترشش ساله درهرات ازدواج کرده است

فيروزکوه (پژواک،٧ اسد ٩٥): مردکهن سال که به اتهام اختطاف و همبسترى با يک دختر شش ساله در نظارت پوليس ولايت غور بسرميبرد مدعى است که اين دختر ازسوى فاميلش دربدل دعاخوانی  به وى بخشش داده شده و با او نکاح کرده است. اين مرد که سيد عبدالکريم نام دارد و ظاهرا پنجاه سال سن دارد خود را باشنده اصلى

مطالب اخیر