مطالب مرتبط:

قهرمان: بیایید به طالبان محبت بدهیم

قهرمان به طالبان هلمند محبت داد

مطالب اخیر