مطالب مرتبط:

والی سابق پکتیکا به عنوان والی غزنی تعیین شد

«كريم متين» والی سابق پکتیکا به عنوان والی غزنی تعیین شد

مطالب اخیر