مطالب مرتبط:

طالبان و داعش با یکدیگر درگیر شدند

افراد این دو گروه از یک هفته به این طرف در منطقه غلمین بین شهر فیروزکوه و ولسوالی چهارسده درگیر هستند

مطالب اخیر