مطالب مرتبط:

ولسوالی اشکمش تخار از وجود هراس افگنان پاکسازی شد

ولسوالی اشکمش تخار از وجود هراس افگنان پاکسازی شد

مطالب اخیر