مطالب مرتبط:

پذیرایی حامد کرزی از سفیر پاکستان

سیر پاکستان به دیدار حامد کرزی رفت و رییس جمهور پیشین کشور با آغوش باز از وی پذیرایی کرد

مطالب اخیر