مطالب مرتبط:

آمریکا یکصد میلیون دالر در بخش محصولات گندم و باغداری به حکومت افغانستان کمک می کند

آمریکا یکصد میلیون دالر در بخش محصولات گندم و باغداری به حکومت افغانستان کمک می کند

مطالب اخیر