مطالب مرتبط:

روسیه در بخش اجرای قانون با افغانستان همکاری می‌کند

روسیه در بخش اجرای قانون در افغانستان با این کشور همکاری خواهد کرد این همکاری بطور خاص در مبارزه با جنایات مربوط به قاچاق و تولید مواد مخدر صورت می گیرد در این مورد معاون اول وزیر داخل

مطالب اخیر