مطالب مرتبط:

کشتار غیر نظامیان و مسؤولیت نیروهای خارجی

اگرچه سهم دولت در افزایش تلفات غیرنظامیان بسیار اندک است و نقش نیروهای خارجی اساسا مشخص نیست؛ اما این امر نمی تواند از دولت و نیروهای خارجی در برابر حفاظت از جان غیرنظامیان و مردم ملکی افغانستان، سلب مسؤولیت کند

مطالب اخیر