مطالب مرتبط:

نشر خلاف واقعیت ها در افغانستان، اصول اطلاع رسانی را زیر سوال برده است

از بی بی سی بعید نیست که دست به چنین تبلیغاتی بزند، زیرا رسانه رسمی غربیها است و مجبور است نشرات خود را همسو با خواسته های آنان بسازد

مطالب اخیر