مطالب مرتبط:

پیشنهاد مالی خصوصی سازی نوی کابل‌بانک ارائه شد

پیشنهاد مالی خصوصی سازی نوی کابل‌بانک از طرف شرکتJoint Stack Company به وزارت مالیه ارایه گردید

مطالب اخیر