مطالب مرتبط:

اولویت‎های حکومت در نهاد‎های امنیتی کشور

مقاله زماني که نيروهاي بين المللي مسئوليت تأمين امنيت افغانستان را به نيروهاي افغانستان واگذار نمود اما و اگرهاي زيادي در مورد ظرفيت و توانايي نيروهاي امنيتي افغانستان در تأمين امنيت و مبارزه با دهشت

مطالب اخیر